Střelice u Brna | domystreliceubrna.cz

Střelice u Brna

Obec Střelice u Brna

Po dlouhá staletí živá lidová tradice vypráví, že ve Střelicích sídlili zeměpanští střelci, chránící obchodní cestu vedoucí tudy z Brna do Ivančic a dále až do Znojma a že jejich opevněný dvorec stával pravděpodobně někde v blízkosti nynějšího farního kostela. Tuto domněnku podporuje i konfigurace okolního terénu a celého takzvaného horního konce vesnice – dnešní Bezručovy ulice – kdysi ze severu chráněného bažinatým údolím potoka, na západě a jihu hlubokými stržemi v nynějších ulicích Pod Lipami a Trpín i přes mocné nánosy a navážky dodnes znatelnými a na východní straně umělým příkopem.

Oprávněnost názoru na obranný charakter tohoto prostoru významně potvrzuje též výskyt tajných podzemních chodeb neznámého původu a stáří, náhodněodkrytých při kopání základů jižního křídla přístavby farního kostela v roce 1932 směřujících jednak na severovýchod přes dvory a zahrady selských domů na Kozí straně a vyúsťujících v někdejším sklepě domu č.38 na téže ulici, jednak vedoucích na jih od kostela, zrušeným sklepem pod domem č. 53 a odtud pak dále na jihozápad, k zatím neznámému vyústění. Také starobylý název lesa Lotrůvka rozprostírajícího se na jižní hranici střelického území ukazuje na jistou souvislost se střežením shora zmíněné obchodní cesty. Od sídla zeměpanských střelcůodvozují střeličtí obyvatelé i název své obce. Jako důkaz pravděpodobnosti tohoto starobylého místního výkladu může sloužit i volba střely a šípu za jedno z pečetních znamení obce použitého již na první pečeti z roku 1589.

Nejstarší dochovaný písemný záznam pojmenování obce – Strzielcz – známe z latinské zakládací listiny kartuziánského kláštera z roku 1375. Naproti tomu písaři česky psaných dokumentů z 15. století užívají pojmenování Strylicz, Strzilicz i Strzielicz. V listinách ze 16. století přetrvává tvar Strzelicz nebo Strzelycz, který nacházíme i na již zmíněné nejstarší obecní pečeti z roku 1589. V německy psaných katastrech a jiných dokumentech ze 17. až 19. století používali vrchnostenští písaři forem Strzelitz, Strželitz, Střzelic i Střelitz. Tvar Strelitz nalezneme na staré farní pečeti s vyobrazením sv. Jiljí i na mapovém zákresu obce na mapě markrabství moravského od G. M. Tyrolského z roku 1692. Naproti tomu postrádáme spřežku – tz v některých starších zápisech ve farních matrikách i v nápisu na nejstarším střelickém zvonu z roku 1731, kde na jejím místě figuruje písmeno c – Strelic.

Rodinné a bytové domy STŘELICE

Prodej rodinných domů a bytů
Telefon: +420 737 287 977
E-mail: maxmont@maxmont.cz